lørdag 8. august 2009

Bedragerske pasientar og slappe allmennlegar

Høgre med støtte frå Fremskrittsparttiet vil redusere sjukefråveret ved å redusere fastlegane sin sjukmeldingsrett.

Dette må vere grunngitt i ei tru på at svært mange langtidssjukmelde egentleg er arbeidsføre men arbeidssky, og at dei vert beskytta av slappe eller inkompetente allmennlegar. Ein må tru at ein kan spare mykje pengar ved å bruke spesialisthelsetenesta til å kontrollere sjukmeldingar, i staden for å korte ned ventetidene for dei som er søkt til utgreiing og behandling. Eller ved å bygge opp eit stort system av trygdelegar som skal overprøve allmennlegane.

Eg veit om allmennlegar som vil vere glad for dette, som er lei av å bli gjort til syndebukkar for ei sjukmeldingsutvikling som har heilt andre samfunnsmessige årsaker. Men det vil ikkje tene pasientane, og eg tillet meg å tvile svært sterkt på at det vil vere ei samfunnsøkonomisk rett investering.

Eg misunner ikkje kolleger som på ein enkelt konsultasjon skal overprøve vurderingane til ein fastlege som kjenner pasienten godt og har fulgt vedkomande gjennom lenger tid. Eg misunner heller ikkje pasientar som skal møte ein spesialist ikkje for å få hjelp til sin sjukdom, men for å rettferdiggjere seg overfor ein domsmann. Kva gjer dette for ein pasient med angst eller sjukdommar med beskjedne objektive funn som t.d. ME?

No er det faktisk slik at det er NAV som innvilger sjukepengar, ikkje legen. NAV skal ha ein kortfatta rapport frå legen etter 8 veker. NAV kan når som helst be om ei meir utfyllande erklæring frå fastlegen. Dersom ein har inntrykk av at ein langtidssjukmelding pasient ikkje har fått god nok vurdering og oppfølging, kan NAV også med dagens regelverk ta initiativ til å sikre dette.

Eit samfunn med forventningar om full sysselsetting kombinert med høg produktivitet har sin pris. Noke av den prisen ser vi i sjukefråveret. For dei fleste er tap av arbeidsevne og muligheit for deltaking i arbeidslivet ei sorg og eit nederlag. Dei strever hardt og tåler mykje smerte og ubehag for å bli verande i arbeid. Når det så ikkje går, bør ein forskånast for å bli møtt med mistenkeleggjering og stigmatisering i tillegg.

11 kommentarer:

 1. Som en pasient med ME kan jeg i hvertfall si følgende: Det er helt uunværlig for oss å ha en allmennlege som følger oss over tid, som kjenner bølgene i sykdommen, som vi har diskutert mulige årsaker med, som vet hvor mange ulike symptomer vi har og hvor kompleks helsesituasjonen faktisk er.

  Det er et like stort mareritt hver gang man i forbindelse med utredning eller komplikasjoner skal i kontakt med spesialister som man aldri har møtt før, hvor man på noen få minutter skal klare å fremlegge sine problemer på en forståelig måte, samtidig med den viten at ME fortsatt blant mange i helsevesenet er stemplet som noe diffust og psykosomatisk.

  Hvordan skal en spesialist med mange måneders ventetid klare å ivareta helhetsbildet for pasienter som oss? Det er umulig.

  SvarSlett
 2. Og hva med det som ER diffust og psykosomatisk? Jeg ble nektet sykmelding av en lege jeg bare hadde vært hos to ganger, da jeg hadde sterke smerter. I 15 år hadde jeg perioder med uutholdelige smerter som hadde psykiske årsaker.

  SvarSlett
 3. Veldig bra bloggpost! Takk.

  Det er en ting som forsvinner litt i diskusjonen om langtidssykmeldte, synes jeg, og det er at behnadlings-/rehabiliteringstilbudet er svært dårlig, i visse tilfeller fraværende.

  Når man har fått sykmelding fra fastlegen og diagnose fra spesialisthelsetjenesten, hva skjer så? Svært få med f.eks. sk "funksjonelle lidelser" får behandlingstilbud. Pykologer og fysioterapeuter har lang ventetid, massører, akupunktører, osteopater og kiropraktorer har ikke trygderefusjon,rehabiliteringsopphold er ganske umulig å få...

  Du skriver at Dersom ein har inntrykk av at ein langtidssjukmelding pasient ikkje har fått god nok vurdering og oppfølging, kan NAV også med dagens regelverk ta initiativ til å sikre dette.

  Hva tenker du på når du sier "oppfølging"? Videre vurdering av diagnosen, eller sympomlindrende/funksjonsfremmende behandling?

  SvarSlett
 4. Og please tilgi avsporinga/off topicen:-)

  SvarSlett
 5. Når det gjeld oppfølging tenker eg både på nødvendige undersøkingar for å avklare diagnosen bedre og start av behandling som kan hjelpe pasienten, enten det er helbredelse eller lindring/mestring som er målsetting.

  SvarSlett
 6. OK, takk.
  Min erfaring er at NAV ikke er spesielt hjelpsomme med oppfølging på andre måter enn ved f.eks. omskolering. Trenger du behandling som gjør deg i stand til å utføre den jobben du har, er de ganske bundet av restriksjoner og regler.

  SvarSlett
 7. Interessant å se saken via en fastlege. Utspillet fra Høyre er imidlertid ikke et fagligpolitisk utspill. Det er et rent helsepolitisk utspill. Jeg tror Høyre med dette ønsker å styrke de helsefaglige rettighetene til pasientene; retten til å bli eksponert for raskere og bedre kompetanse. Vil det ikke være naturlig også for leger å sette pris på en second opinion litt oftere enn i dag? Eller er profesjonskampen fortsatt like beinhard?
  Som pasient ville jeg sette pris på at hjelpeapparatet fikk en lovfestet plikt til å sjekke meg nøyere dersom ikke seks måneder hos samme lege ga resultater.
  Pasientrettighetene blir med dette styrket, enkeltlegers monopol (makt) svekket.

  SvarSlett
 8. Den delen av Høgre sitt forslag som kan ha noke for seg, er styrking av den medisinske kompetansen i NAV. Fleire kompetente trygdelegar kan hjelpe etaten å gå gjennom dei tilbakemeldingane allmennlegane alt no er pålagt å skrive. Der ein finn mangelfull utgreiing eller behandling, kan ein gå i dialog med behandlande lege og hjelpe til at pasienten får eit bedre tilbod.

  Dei fleste allmennlegar henviser vidare til vurdering og behandling i lange sjukmeldingssaker. Problemet er lange ventetider. Dette problemet blir ikkje forbedra dersom spesialistane må prioritere konsultasjonar som er trygdeteknisk motivert, og ikkje prioritert ut frå pasienten sine medisinske behov.

  Ein spesialistkonsultasjon som har som utgangspunkt å hjelpe pasienten best mogleg med sin sjukdom, har mykje bedre utgangspunkt for å lukkast enn ein konsultasjon som skal avsløre trygdesnyltarar og dårlege legar.

  Høgre sit forslag oser mistillit og kontroll - ikkje styrka pasientrettar

  Eg er samd i målsettinga om å hjelpe folk å ble verande i arbeid. Det er godt både for økonomi, sjølvkjensle og helse.

  Eg reagerer på dobbeltmoralen hos ein stat som på den eine sida klager over aukande sjukefråver og samtidig skil ut statleg verksemd som eigne foretak med resultatkrav som fører til oppseiingar, sjukmeldingar og auke uføretrygding av menneske som i utgangspunktet ønska å bli verande i arbeid.

  Dette blir "blaming the victim" som ein seier på engelsk.

  SvarSlett
 9. Det som burde vært gjort er å få et "trygdepoliti" som kunne sjekke litt opp alle disse menneskene som melder seg ut for de er så syk at de ikke er i stand til å bidra i samfunnet. Det er alt for lett å melde seg ut, få en diffus sykdom eller et konglomerat av symptomer som får navnet ME, asteni, depresjon eller kronisk utmattelses syndrom. Det er sammme sykdommen som skifter nav hvert tiår. Disse menneskene som er ute av stand til å bidra kan ofte holde på med frivillig arbeid, går ikke av veien for å male hus, lempe på stein eller noen ganger også jobbe svart. Dette trygdepolitiet må få myndighet til å slå ned på dette slik at det ikke frister å utnytte systemet. Det er faktisk noen som betaler regningen når man ike gidder mer.

  Jeg tror ikke fastlegene ønsker å sykemelde flest mulig men det er vanskelig å være sakkyndig ovenfor NAV samtidig som du har et forhold til en pasient gjennom mange år. Det burde vært offentlige trygdeleger som stod for sykemeldingene, som gikk gjennom alt sammen med pasienten og som ikke hadde et personlig forhold til dem. Fastlegen gjør en god jobb her i landet men de trenger vel ikke dette sykemeldings maset for å ha en givende hverdag.

  Det er flott at noen FRP og Høyre setter dette på dagsordenen men det er nok foreløpig et stemmefiske, noe feilslått siden de sykemeldte, trygdede og resten av dem som ikke bidrar er langt flere enn oss som bidrer så noe er galt.

  Verdens beste land å bo i, kort arbeidstid, tidlig pensjon og en meget fleksibel og god sykelønnsordning men flest på trgd og i sykemelding. Hva er galt? Jo det lønner seg for godt å gå hjemme og få utbetalt lønn i fra NAV den 20. i hver måned. Kutt slik at man taper på å melde seg ut så skal vi se hvem som bli igjen.

  Sikkert mange som blir provosert når de leser dette og det håper jeg.

  Ha en fin dag!
  MVH
  Vinnie

  SvarSlett
 10. Vinnie: ME, asteni, depresjon eller kronisk utmattelses syndrom er alle reelle lidelser med sterk funksjonsnedsettelse. Dette til informasjon.

  SvarSlett
 11. @Anonyme Vinnie:

  Ja, Norge har høyt sykefravær - men vi er også et land der langt flere kvinner deltar i arbeidslivet, enn i mange andre land. Kvinner får som kjent barn, og det er slett ikke uvanlig at man blir sykemeldt i deler av svangerskapet. Det er også ofte kvinner som tar seg av syke barn/syke eldre.

  Vi har også et inkluderende arbeidsliv, som gjør at en del mennesker med sykdommer/handicap kan delta i arbeidslivet likevel.

  Disse tingene, samt sikkert andre ting, er med på å gjøre at vi har et høyere sykefravær enn mange andre steder. Hadde kun de sterkeste og friskeste arbeidet, ville sykefraværet gått ned, men da ville vi også hatt mange færre ute i arbeid. Ønsker man flest mulig i arbeid må man også godta at sykefraværet går opp.

  Det er dessuten et problem med underforbruk av trygdeytelser; det vil si at det er mennesker som egentlig har krav på trygd, men som ikke orker forholde seg til NAV, og heller lever på ektefelle/familie.

  Til det siste kan jeg si at det forstår jeg godt. Hadde jeg hatt råd til å la være å søke NAV om hjelp ville jeg gjort det, og trolig vært friskere i dag. Selve prosessen man må gjennom er så tøff og stressende, at jeg har hatt mine verste sykdomsperioder i den tiden da jeg levde i økonomisk usikkerhet i påvente av svar fra NAV.

  Tusen takk til Ottar Grimstad for en god post!

  SvarSlett